photo-1438109382753-8368e7e1e7cf.jpg

Om Kompostportalen

Jord fra avfall er god butikk, både for deg og naturen.

Kompostportalen er en del av God Jord-prosjektet i regi av Avfall Norge. Prosjektet har til hensikt å synliggjøre kompostjord fra avfallsressurser som et miljøvennlig alternativ til torvbaserte jord- og vekstmidler, og fase ut bruken av torv i Norge.

En undersøkelse av Framtiden i våre hender i 2015 viste at hele 86 prosent av hagejorda som selges til det private markedet kommer fra torv. Dette er et betydelig miljø- og klimaproblem. 

Torvuttak hvor torven brukes i jordblandinger og vekstmedium (som planter kan feste røttene i) er en av årsakene til at norske myrer graves opp, og medfører store klimautslipp og miljøproblemer. En naturlig myr lagrer svært mye karbon. Faktisk inneholder norske myrer karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2 – tilsvarende Norges totale klimagassutslipp i 66 år. I tillegg er ødeleggelse av myra et betydelig naturvernproblem, og går på bekostning av artsmangfoldet og myras naturlige evne som flombarriere. Den norske myra er redusert med en tredjedel de siste 100 år på grunn av torvuttak, utbygging, oppdyrking og grøfting for skogbruk.

Gjennom Kompostportalen ønsker avfalls- og gjenvinningsbransjen og fremme alternative kilder to god, pålitelig og næringsrik vekstjord. Det finnes rundt 40 anlegg i Norge som produserer ulike typer kompost og biogjødselprodukter, 19 anlegg har egne jordblandeverk og fire har eget sekkeanlegg. I noen av produktene hos disse inngår også torv i dag, men det er en ambisjon i avfallsbransjen å fase ut bruken av torv med fornybare alternativer.

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfall- og gjenvinningsbransjen i Norge. Organisasjonen jobber for å sikre gode rammevilkår for bransjen, en ambisiøs avfallspolitikk og samler bransjen rundt en visjon om at avfall er morgendagens råvarer.